11 cách tìm thông tin tài khoản người dùng và chi tiết đăng nhập trong Linux

Bài viết này Viettelco sẽ hướng dẫn bạn 11 cách hữu ích để tìm thông tin về người dùng trên hệ thống Linux. Ở đây chúng tôi sẽ mô tả các lệnh để lấy chi tiết tài khoản của người dùng, hiển thị chi tiết đăng nhập cũng như những gì người dùng đang làm trên hệ thống.

Nếu bạn muốn thêm người dùng trong Linux, hãy sử dụng tiện ích useradd và để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của tài khoản người dùng đã được tạo, hãy sử dụng usermod thông qua dòng lệnh.

Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách xem các lệnh để tìm thông tin tài khoản của người dùng, sau đó tiến hành giải thích các lệnh để xem chi tiết đăng nhập.

1. Lệnh id

id là một tiện ích dòng lệnh đơn giản để hiển thị ID nhóm và người dùng thực và hiệu quả như sau.

$ id viettelco

uid = 1000 (viettelco) gid = 1000 (viettelco) group = 1000 (viettelco 4 (adm), 24 (cdrom), 27 (sudo), 30 (dip), 46 (plugdev), 113 (lpadmin), 130 (sambashare)

2. groups Command

Lệnh groups được sử dụng để hiển thị tất cả các nhóm mà người dùng thuộc về như thế này.

$ groups Viettelco

Viettelco : viettelco adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare

3. finger Command

Lệnh finger được sử dụng để tìm kiếm thông tin về người dùng trên Linux. Nó không được cài đặt sẵn trên nhiều hệ thống Linux.

Để cài đặt nó trên hệ thống của bạn, hãy chạy lệnh này trên thiết bị đầu cuối.

$ sudo apt install finger # Debian / Ubuntu

$ sudo yum install finger # RHEL / CentOS

$ sudo dnf install finger #Fedora 22+

Nó hiển thị tên thật của người dùng; home directory; shell; login: name, time; và nhiều hơn nữa như bên dưới.

$ finger Viettelco

Login: Viettelco                     Name: Viettelco

Directory: /home/Viettelco                 Shell: /bin/bash

On since Fri Sep 22 10:39 (IST) on tty8 from :0

2 hours 1 minute idle

No mail.

No Plan.

4. Lệnh getent

Getent là một tiện ích dòng lệnh để tìm nạp các mục nhập từ các thư viện Name Service Switch (NSS) từ một cơ sở dữ liệu hệ thống cụ thể.

Để có được thông tin tài khoản của người dùng, sử dụng các passwd cơ sở dữ liệu và các tên như sau.

$ getent passwd Viettelco

viettelco: x: 1000: 1000: viettelco ,,,:/home/Viettelco: /bin/bash

5. Lệnh grep

Lệnh grep là một công cụ tìm kiếm mẫu mạnh mẽ có sẵn trên hầu hết các hệ thống Linus. Bạn có thể sử dụng nó để tìm thông tin về một người dùng cụ thể từ tệp tài khoản hệ thống: / etc / passwd như được hiển thị bên dưới.

$ grep -i viettelco/etc/passwd

Viettelco: x: 1000: 1000: viettelo ,,,:/home/viettelco:/bin/bash

6. Lệnh lslogins

Lệnh lslogins hiển thị thông tin về người dùng đã biết trong hệ thống, cờ -u chỉ hiển thị tài khoản người dùng.

$ lslogins -u

UID USER PROC PWD-LOCK PWD-DENY LAST-DENY GECOS

0 root 144 gốc

1000 Vietteclo 70 10:39:07 Viettelco ,,,

1001 aaronkilik 0

1002 john 0 John Doo

7. Lệnh user

Lệnh user hiển thị tên người dùng của tất cả người dùng hiện đang đăng nhập trên hệ thống như vậy.

$ người dùng

Viettelco

aaron

8. Lệnh who

lệnh who được sử dụng để hiển thị những người dùng đã đăng nhập trên hệ thống, bao gồm các thiết bị đầu cuối mà họ đang kết nối.

$ ai -u

Viettelco tty8 2017-09-22 10:39 02:09 2067 (: 0)

9. Lệnh w

Lệnh w hiển thị tất cả người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và những gì họ đang làm.

$ w

12:46:54 up  2:10,  1 user,  load average: 0.34, 0.44, 0.57

USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT

Viettelco  tty8     :0               10:39    2:10m  4:43   0.46s cinnamon-sessio

10. lệnh last or lastb

Các lệnh last / lastb hiển thị danh sách những người dùng đăng nhập lần cuối trên hệ thống.

$ last

or

$ last -a    # hiển thị tên máy chủ trên cột cuối cùng

Để hiển thị tất cả những người dùng đã có mặt tại một thời điểm cụ thể, hãy sử dụng -ptùy chọn như sau.

$ last -ap now

11. Lệnh lastlog

Lệnh lastlog được sử dụng để tìm chi tiết về lần đăng nhập gần đây của tất cả người dùng hoặc của một người dùng nhất định như sau.

$ lastlog

or

$ lastlog -u Viettelco # hiển thị bản ghi lastlog cho người dùng cụ thể Viettelco

Tổng kết:

Trên đây Viettelco đã chỉ cho bạn các cách để tìm kiếm thông tin về một tài khoản và thông tin đăng nhập chi tiết cảu tài khoản đó. Nếu bạn biết bất kỳ thủ thuật dòng lệnh nào khác hoặc lệnh để xem chi tiết tài khoản người dùng, hãy chia sẻ với chúng tôi. Hoặc bạn có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào hoặc chia sẻ suy nghĩ của mình hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, giải đáp.