Hướng dẫn cài đặt Zabbix 5.0 trên CentOS 7

Đảm bảo hệ thống hoạt động tốt là nhiệm vụ hàng đầu của các quản trị viên hệ thống. Trong đó tình trạng các thiết bị mạng như router, switch, máy chủ đòi hỏi được giám sát theo thời gian thực bằng các công cụ theo dõi. Đó có thể là các bản mã nguồn mở như Zabbix, Cacti hay bản trả phí như PRTG…

Cài đặt Zabbix

Zabbix là giải pháp giám sát mạng mạnh mẽ, có tính tùy biến cao. Zabbix được tạo ra bởi Alexei Vladishev và được công bố lần đầu tiên vào năm 2001. Sản phẩm được phát hành dưới giấy phép mã nguồn mở GNU phiên bản 2.

Để cài Zabbix cần tối thiểu các yêu cầu về phần cứng của server như sau:

Yêu cầu phần cứng tối thiểu.

Đầu tiên cần chuyển SELinux về mode permissive:

sudo setenforce 0

sudo sed -i ‘s/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g’ /etc/selinux/config

Cài đặt và cấu hình web server Apache:

sudo yum -y install httpd vim

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf sau đó thêm 2 dòng sau vào cuối file:

ServerSignature Off

ServerTokens Prod

Enable và restart Apache:

sudo systemctl enable httpd

sudo systemctl restart httpd

Nếu firewalld đang bật cần mở port 80, 443:

sudo firewall-cmd –add-service={http,https} –permanent

sudo firewall-cmd –reload

Cài MariaDB server sau đó tạo database cho user Zabbix:

export zabbix_db_pass=”StrongPassword”

mysql -uroot -p <<MYSQL_SCRIPT

    create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

    grant all privileges on zabbix.* to zabbix@’localhost’ identified by ‘${zabbix_db_pass}’;

    FLUSH PRIVILEGES;

MYSQL_SCRIPT

Với StrongPassword là mật khẩu cần đặt cho database.

Thêm repository cho Zabbix 5.0:

sudo yum install -y https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm

Cài Zabbix và Zabbix Frontend:

sudo yum install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-get

sudo yum-config-manager –enable zabbix-frontend

sudo yum -y install centos-release-scl

sudo yum -y install zabbix-web-mysql-scl zabbix-apache-conf-scl

Import data:

sudo su –

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Sau đó nhập mật khẩu database vừa mới tạo.

Cấu hình file zabbix_server.conf:

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf và điền tên, username, pass database tương ứng:

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=StrongPassword

Sau đó chỉnh lại múi giờ:

sudo vim /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/zabbix.conf

php_value[date.timezone] = Asia/Ho_Chi_Minh

Enable và restart Zabbix, Apache:

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd rh-php72-php-fpm

Ta nhập địa chỉ IP/zabbix để vào web cấu hình Zabbix, với username và pass mặc định là Admin/zabbix. Phần cấu hình có một số bước ban đầu như sau:

Đăng nhập cấu hình Zabbix.

Check các thông số cài đặt có lỗi hay không.

Điền mật khẩu database.

Nhấn Next step.

Review lại các thông số.

Thông báo cài đặt thành công.

Đăng nhập vào dashboard Zabbix.