Mytop công cụ hữu ích theo dõi hiệu suất MySQL / MariaDB trong Linux

Mytop là một mã nguồn mở và chương trình giám sát miễn phí cho cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB được viết bởi Jeremy Zawodny bằng ngôn ngữ Perl. Nó rất giống với giao diện của công cụ giám sát hệ thống Linux nổi tiếng nhất được gọi là top.

Chương trình Mytop cung cấp giao diện shell dòng lệnh để theo dõi các luồng MySQL / MariaDB thời gian thực, các truy vấn mỗi giây, danh sách quy trình và hiệu suất của cơ sở dữ liệu và đưa ra ý tưởng cho người quản trị cơ sở dữ liệu để tối ưu hóa tốt hơn máy chủ để xử lý tải nặng.

Theo mặc định, công cụ Mytop được bao gồm trong kho Fedora và Debian/ Ubuntu, vì vậy bạn chỉ cần cài đặt nó bằng trình quản lý gói mặc định của mình.

Nếu bạn đang sử dụng bản phân phối RHEL / CentOS, thì bạn cần kích hoạt kho lưu trữ EPEL của bên thứ ba để cài đặt nó.

Đối với các bản phân phối Linux khác, bạn có thể lấy gói nguồn mytop và biên dịch nó từ nguồn như hình minh họa.

# wget http://jeremy.zawodny.com/mysql/mytop/mytop-1.6.tar.gz

# tar -xvf mytop-1.6.tar.gz

# cd mytop-1.6

# perl Makefile.PL

# làm

# làm bài kiểm tra

# thực hiện cài đặt

Trong hướng dẫn giám sát MySQL này, Viettelco sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, cấu hình và sử dụng mytop trên các bản phân phối Linux khác nhau. Lưu ý rằng bạn phải chạy MySQL / MariaDB Server trên hệ thống để cài đặt và sử dụng Mytop.

Cài đặt Mytop trong Hệ thống Linux

Để cài đặt Mytop, hãy chạy lệnh thích hợp bên dưới cho bản phân phối Linux của bạn để cài đặt nó.

$ sudo apt install mytop   #Debian/Ubuntu

# yum install mytop                 #RHEL/CentOS

# dnf install mytop         #Fedora 22+

# pacman -S mytop                 #Arch Linux

# zypper in mytop          #openSUSE

Sample Output:

Loaded plugins: changelog, fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

 * base: mirrors.linode.com

 * epel: mirror.freethought-internet.co.uk

 * extras: mirrors.linode.com

 * updates: mirrors.linode.com

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package mytop.noarch 0:1.7-10.b737f60.el7 will be installed

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================

 Package                               Arch                                   Version                                              Repository                            Size

=============================================================

Installing:

mytop    noarch   1.7-10.b737f60.el7                                   epel                          33 k

Transaction Summary

=============================================================

Install  1 Package

Total download size: 33 k

Installed size: 68 k

Is this ok [y/d/N]: y

Cách sử dụng Mytop để giám sát MySQL / MariaDB

Mytop cần thông tin xác thực đăng nhập MySQL / MariaDB để theo dõi cơ sở dữ liệu và kết nối với máy chủ bằng tên người dùng gốc theo mặc định. Bạn có thể chỉ định các tùy chọn cần thiết để kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu trên dòng lệnh khi bạn chạy nó hoặc trong tệp ~/.mytop (để thuận tiện như được giải thích ở phần sau).

Chỉ cần chạy lệnh sau để khởi động mytop và cung cấp mật khẩu người dùng gốc MySQL / MariaDB của bạn, khi được nhắc. Điều này sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu thử nghiệm theo mặc định.

# mytop --prompt

Password:

Khi bạn đã nhập mật khẩu gốc MySQL, bạn sẽ thấy trình bao giám sát Mytop, tương tự như bên dưới.

Giám sát cơ sở dữ liệu MySQL

Nếu bạn muốn theo dõi cơ sở dữ liệu cụ thể, hãy sử dụng -dtùy chọn như hình dưới đây. Ví dụ, lệnh dưới đây sẽ giám sát cơ sở dữ liệu tecmint.

# mytop --prompt -d viettelco

Passwork:

Giám sát Cơ sở dữ liệu MySQL

Nếu mỗi cơ sở dữ liệu của bạn có một quản trị viên cụ thể (ví dụ: quản trị viên cơ sở dữ liệu viettelco), thì hãy kết nối bằng tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu như vậy.

# mytop -u viettelco -p password_here -d viettelcodb

Tuy nhiên, điều này có ý nghĩa bảo mật nhất định vì mật khẩu của người dùng được nhập trên dòng lệnh và có thể được lưu trữ trong tệp lịch sử lệnh shell. Người không được phép có thể truy cập vào tên người dùng và mật khẩu để xem tệp này sau này.

Để tránh rủi ro của trường hợp như vậy, hãy sử dụng ~/.mytop tệp cấu hình để chỉ định các tùy chọn kết nối với cơ sở dữ liệu. Một ưu điểm khác của phương pháp này là bạn cũng không cần phải nhập nhiều đối số dòng lệnh mỗi khi bạn muốn chạy mytop.

user=root

pass=password_here

host=localhost

db=test

delay=4

port=3306

socket=

Lưu và đóng tập tin. Sau đó chạy mytop mà không có bất kỳ đối số dòng lệnh nào.

# mytop

Nó có khả năng hiển thị lượng lớn thông tin trên màn hình và cũng có nhiều tùy chọn phím tắt, hãy xem “man mytop” để biết thêm thông tin.

# man mytop

Trong bài viết này, Viettelco đã giải thích cách cài đặt, cấu hình và sử dụng mytop trong Linux. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với viettelco để được hỗ trợ.