Giới thiệu Windows Server 2019

Windows Server 2019 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Microsoft dành cho hệ thống máy chủ.

Vừa qua, Microsoft đã phát hành bản thử nghiệm mới nhất của hệ điều hành này. Các bạn có thể download Windows Server 2019 iso trực tiếp hệ điều hành này qua link ở phía cuối bài viết.

Giao diện của Windows Server 2019 không khác nhiều so với giao diện Windows server 2016. Các bạn có thể theo dõi các tính năng mới của Windows Server 2019 ở bài viết sau Các tính năng mới của Windows Server 2019

Để có key active Windows Server 2019 các bạn nên mua bản quyền từ nhà phát hành hoặc bạn có thể dùng bản dùng thử của nó để trải nghiệm hệ điều hành Windows Server 2019.

Operating system edition KMS Client Setup Key
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2019, version 1809

Operating system edition KMS Client Setup Key
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Thông tin ISO Windows Server 2019

Phiên bản: Windows Server 2019   Standard/DataCenter
Tên File: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso
Kiểu: 64 bit
Bản quyền: Free to try (shareware)
Phát hành: Microsoft
Dung lượng: 4,2G
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (English)
Mã SHA1:
Mã MD5:
Ngày phát hành: 2018

Thiết lập Remote Desktop trên Windows Server 2019

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu với bạn cách thiết lập Remote Desktop trên Windows Server 2019.

Thiết lập Remote Desktop: Cài đặt phía server

Hãy kích hoạt Remote Desktop để kết nối với server từ máy tính khác. Ví dụ này cho thấy cách kích hoạt chức năng phiên duy nhất của Remote Desktop mà Windows Client OS cũng có.

1. Chạy Server Manager và chọn Local Server trên bảng điều khiển bên trái, sau đó nhấp vào Disabled cho phần Remote Desktop.

Nhấp vào Disabled cho phần Remote Desktop

2. Chọn hộp Allow remote connections to this computer.

Chọn hộp Allow remote connections to this computer

3. Thông báo rằng ngoại lệ tường lửa cho Remote Desktop đã được kích hoạt, hãy nhấp vào nút OK.

Nhấp vào nút OK

4. Chức năng Remote Desktop đã chuyển sang trạng thái Enabled.

Chức năng Remote Desktop đã chuyển sang trạng thái Enabled

Thiết lập Remote Desktop: Cài đặt phía client

Đây là cách kết nối với phiên Remote Desktop từ Client OS. Ví dụ này được thực hiện trên Windows 10.

1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows, mở Run và nhập mstsc như sau.

Nhập mstsc vào hộp Open

2. Nhập Hostname hoặc địa chỉ IP bạn muốn kết nối và nhấp vào nút Connect. Đối với các phần khác, hãy thay đổi hoặc đặt bất kỳ thông số nào bạn thích.

Nhấp vào nút Connect

3. Nhập tên người dùng và mật khẩu bạn muốn đăng nhập.

Nhập tên người dùng và mật khẩu

4. Thông báo cho các certificate (chứng chỉ) được hiển thị như sau. Nhấp vào Yes để tiếp tục.

Nhấp vào Yes để tiếp tục

5. Mọi thứ đã được kết nối.

Mọi thứ đã được kết nối

Cách thiết lập ban đầu Windows Server 2019

Sau khi tải và cài đặt Windows Server 2019, bạn sẽ đi tới quá trình thiết lập ban đầu. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Thêm người dùng cục bộ

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, add [Serverworld] user
# [P@ssw0rd01] ⇒ the password you set (replace it you like)
# [PasswordNeverExpires] ⇒ set password never expire(if set default expiration, do not specify this option)
PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "Serverworld" `
-FullName "Server World" `
-Description "Administrator of this Computer" `
-Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-PasswordNeverExpires `
-AccountNeverExpires 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

# add [Serverworld] user to [Administrators] group
PS C:\Users\Administrator> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "Serverworld" 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser -Name Serverworld 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators" 

ObjectClass Name        PrincipalSource
----------- ----        ---------------
User    RX-7\Administrator Local
User    RX-7\Serverworld  Local

# if remove an user, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-LocalUser -Name "Serverworld" 

2. Chạy Server Manager và mở Tools > Computer Management.

Mở Tools > Computer Management

3. Nhấp chuột phải vào Users bên dưới Local Users and Groups ở bên trái và chọn New User.

Chọn New User

4. Nhập Username và Password cho người dùng mới, rồi nhấp vào nút Create. Các mục khác là tùy chọn để thiết lập.

Nhập Username và Password cho người dùng mới

5. Sau khi tạo, người dùng mới được hiển thị trên danh sách như sau.

Người dùng mới được hiển thị trên danh sách

6. Nếu bạn muốn đặt quyền admin cho người dùng mới, hãy nhấp chuột phải vào người dùng và mở Properties.

Mở Properties

7. Di chuyển đến tab Member of và nhấp vào nút Add.

Nhấp vào nút Add

8. Chỉ định nhóm Administrators như sau.

Chỉ định nhóm Administrators

9. Đảm bảo rằng nhóm Administrators được thêm vào danh sách và nhấp vào nút OK để hoàn tất cài đặt.

Nhấp vào nút OK để hoàn tất cài đặt

Thay đổi username admin

Nếu muốn thay đổi tên tài khoản admin vì một số lý do như bảo mật, bạn có thể thay đổi như sau.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, change the name [Administrator] to [ServerworldAdmin]
PS C:\Users\Administrator> Rename-LocalUser -Name "Administrator" -NewName "ServerworldAdmin" 

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser 

# changed
Name        Enabled Description
----        ------- -----------
DefaultAccount   False  A user account managed by the system.
Guest       False  Built-in account for guest access to the computer/domain
Serverworld    True  Administrator of this Computer
ServerworldAdmin  True  Built-in account for administering the computer/domain
sshd        True
WDAGUtilityAccount False  A user account managed and used by the system for Windows Defender Application Guard scen...

2. Chạy Server Manager và mở Tools > Computer Management.

3. Mở Local Users and Groups > Users ở bên trái và nhấp chuột phải vào Administrator, rồi chọn Rename ở bên phải. Sau đó, thay đổi bất kỳ tên nào bạn thích.

Nhấp chuột phải vào Administrator, rồi chọn Rename ở bên phải

4. Tên Admin vừa được thay đổi.

Tên Admin được thay đổi

Thay đổi tên máy tính

Tên máy tính được gán tự động theo mặc định, vì vậy hãy thay đổi nó.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, change Computer Name to [RX-7]
PS C:\Users\Administrator> Rename-Computer -NewName RX-7 -Force -PassThru 

HasSucceeded OldComputerName      NewComputerName
------------ ---------------      ---------------
True     RX-7           RX-9
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer RX-7.

# for example, change Primary DNS Suffix to [srv.world]
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\" –Name "NV Domain" –Value "srv.world" -PassThru 

NV Domain  : srv.world
PSPath    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
PSChildName : Parameters
PSDrive   : HKLM
PSProvider  : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

# restart Computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 

# verify
PS C:\Users\Administrator> (ipconfig /all)[0..9] 

Windows IP Configuration

  Host Name . . . . . . . . . . . . : RX-7
  Primary Dns Suffix . . . . . . . : srv.world
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : srv.world

2. Chạy Server Manager và chọn Local Server ở bên trái, rồi kích vào phần Computer Name ở bên phải.

Kích vào phần Computer Name ở bên phải

3. Di chuyển đến tab Computer Name và kích vào nút Change.

Di chuyển đến tab Computer Name

4. Nhập bất kỳ tên máy tính nào bạn thích vào trường Computer Name và nhấp vào nút More…

Nhập bất kỳ tên máy tính nào bạn thích vào trường Computer Name

5. Nhập tên domain mà máy tính này đang thuộc về.

Nhập tên domain

6. Việc khởi động lại máy tính là bắt buộc để áp dụng các thay đổi.

Khởi động lại máy tính

7. Tên máy tính được thay đổi bình thường.

Tên máy tính được thay đổi

Cách cấu hình NTP Server và NTP Client trong Windows Server 2019

Cấu hình NTP Server trong Windows Server 2019

Nếu máy tính là một Active Directory Domain Controller, tính năng NTP Server đã được kích hoạt tự động. Vì vậy, ví dụ sau dành cho máy tính cần kích hoạt tính năng NTP Server trong môi trường WorkGroup.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# confirm current setting (follows are default settings)
PS C:\Users\Administrator> Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\NtpServer" 

InputProvider          : 0
AllowNonstandardModeCombinations : 1
EventLogFlags          : 0
ChainEntryTimeout        : 16
ChainMaxEntries         : 128
ChainMaxHostEntries       : 4
ChainDisable           : 0
ChainLoggingRate         : 30
RequireSecureTimeSyncRequests  : 0
DllName             : C:\Windows\SYSTEM32\w32time.DLL
Enabled             : 0
PSPath              : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serv
                  ices\w32time\TimeProviders\NtpServer
PSParentPath           : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serv
                  ices\w32time\TimeProviders
PSChildName           : NtpServer
PSDrive             : HKLM
PSProvider            : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

# enable NTP Server feature
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\NtpServer" -Name "Enabled" -Value 1 

# set [AnnounceFlags] to 5
# number means
# 0x00 : Not a time server
# 0x01 : Always time server
# 0x02 : Automatic time server
# 0x04 : Always reliable time server
# 0x08 : Automatic reliable time server
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Config" -Name "AnnounceFlags" -Value 5 

# restart Windows Time service
PS C:\Users\Administrator> Restart-Service w32Time 

# if Windows Firewall is running, allow NTP port
PS C:\Users\Administrator> New-NetFirewallRule `
-Name "NTP Server Port" `
-DisplayName "NTP Server Port" `
-Description 'Allow NTP Server Port' `
-Profile Any `
-Direction Inbound `
-Action Allow `
-Protocol UDP `
-Program Any `
-LocalAddress Any `
-LocalPort 123 

2. NTP Server Host cũng cần đồng bộ hóa thời gian với các Host khác với tư cách là NTP Client.

Cấu hình NTP Client trong Windows Server 2019

Cài đặt NTP Client được cấu hình với NTP Server [time.windows.com] theo mặc định của Windows, vì vậy nếu máy tính kết nối với Internet, ngày và giờ sẽ được đồng bộ.

Hơn nữa, nếu máy tính ở trong Active Directory Domain, cài đặt NTP Client cũng được cấu hình như sau, vì vậy nói chung không cần phải thay đổi cài đặt:

 • Domain Controller đồng bộ thời gian với PDC trong domain.
 • PDC trong một domain đồng bộ thời gian với PDC trong Parent Domain (domain chính) hoặc với các Domain Controller khác.
 • Các máy tính khách đồng bộ thời gian với Domain Controller mà client hiện đăng nhập.

Trong máy tính môi trường WorkGroup, có thể thay đổi NTP server mặc định thành những máy chủ khác như sau.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# confirm current synchronization NTP Server
PS C:\Users\Administrator> w32tm /query /source 
time.windows.com,0x8

# change target NTP Server (replace to your timezone server)
# number means
# 0x01 : SpecialInterval
# 0x02 : UseAsFallbackOnly
# 0x04 : SymmetricActive
# 0x08 : NTP request in Client mode
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Parameters" -Name "NtpServer" -Value "ntp.nict.jp,0x8" 

# restart Windows Time service
PS C:\Users\Administrator> Restart-Service w32Time 

# re-sync manually
PS C:\Users\Administrator> w32tm /resync 
Sending resync command to local computer
The command completed successfully.

# verify status
PS C:\Users\Administrator> w32tm /query /status 

Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 4 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Precision: -23 (119.209ns per tick)
Root Delay: 0.0252246s
Root Dispersion: 0.0824040s
ReferenceId: 0x85F3EEF3 (source IP: 133.243.238.243)
Last Successful Sync Time: 9/23/2019 10:15:33 PM
Source: ntp.nict.jp,0x8
Poll Interval: 8 (256s)

2. Nếu một máy tính ở trong môi trường domain Active Directory và là một Forest Root, thì mục tiêu đồng bộ thường được cấu hình thành [Local CMOS Clock] (Hardware Clock). Sau đó, nếu bạn muốn thay đổi cài đặt từ [Local CMOS Clock] sang NTP server mạng, hãy thiết lập như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# in AD Domain Environment, [Type] is set to [NT5DS]
PS C:\Users\Administrator> (Get-Item -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Parameters").GetValue("Type") 
NT5DS

# if target is [Local CMOS Clock] but you'd like to change it, change [Type] to [NTP] first
# next, change to NTP server with the same way in [1] section
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Parameters" -Name "Type" -Value "NTP" 

Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows Server 2019

I. Tạo USB boot để cài đặt hệ điều hành.

Tải phần mềm https://rufus.ie/ để burn Hệ điều hành ra USB. Tùy từng Server vật lý mà người cài đặt ấn F2-F12 để vào Boot menu và chọn USB để cài đặt OS.

II. Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2019.

Bước 01: Sau khi boot USB người cài đặt thực hiện các thao tác theo hướng dẫn sau:
Click Next.

Bước 02: Click Install Now.

Bước 03:

    – Nếu người cài đặt có Key bản quyền thì nhập Key vào.

    – Nếu không có thì ấn I don’t have a product key và click Next.

Bước 04: Chọn phiên bản Standard hoặc Datacenter để cài đặt. Lưu ý bước này nếu cài đặt Windows Server 2019 có giao diện thì chọn Windows Server 2019 (Deskop Experience). Còn nếu cài đặt Windows Core thì chọn Windows Server 2019.

Bước 05: Click vào I accept the license terms và click Next để đồng ý với các điều khoản của Microsoft.

Bước 06:

    – Nếu muốn update từ Windows Server 2008,2012,2016 lên Windows Server 2019 thì chọn Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications.
– Nếu muốn cài đặt mới Windows Server 2019 thì chọn Custom: Install Windows only.

Bước 07: Chọn ổ cứng để cài đặt hệ điều hành Windows Server 2019 và click Next.

Bước 08: Cài đặt Password cho Server.

Bước 09: Màn hình hiển thị đăng nhập và nhập password đã tạo ở trên để login vào Windows Server 2019.

Bước 10: Sau khi login vào sẽ hiển thị bảng Server Management cho phép người dùng cài đặt, cấu hình các dịch vụ của Windows Server 2019.

 Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng đã cài đặt thành công Windows Server 2019 và có thể cài đặt các phần mềm mà khách hàng có nhu cầu.

[Review] Microsoft Windows Server 2019 đánh giá của người dùng

     Microsoft đã một lần nữa phát hành một phiên bản hoàn toàn mới của các máy chủ của mình. Cái này có tên là Windows Server 2019.

Windows Server 2019

Trước các dự án công nghệ khác nhau diễn ra trong tất cả các nhà công nghệ khổng lồ, mọi nhà cung cấp phần mềm đều muốn dành hết sức mình cho người dùng đang chờ sử dụng chúng. Chính sự hữu ích và các khía cạnh tuyệt vời của một công cụ sẽ thu hút người dùng hoặc công ty tiềm năng sử dụng nó để sử dụng.

Giới thiệu

Bài viết ngắn này chiếu những cái nhìn thoáng qua về những gì Microsoft đã mang đến cho bảng công nghệ thế giới với bản phát hành máy chủ mới của họ. Nếu bạn chưa cài đặt máy chủ mới, vui lòng đi tới hướng dẫn này Cách cài đặt Windows Server 2019 Từng bước

Các tính năng mới trong Windows Server 2019

 1. Thông tin chi tiết về hệ thống

Thông tin chi tiết hệ thống là một tính năng mới có sẵn trong Windows Server 2019, mang lại khả năng phân tích dự đoán cục bộ cho Windows Server.

Các khả năng dự đoán này, từng được hỗ trợ bởi mô hình học máy, phân tích cục bộ dữ liệu hệ thống Windows Server, chẳng hạn như bộ đếm hiệu suất và sự kiện, cung cấp cái nhìn sâu sắc về chức năng của máy chủ của bạn và giúp bạn giảm chi phí hoạt động liên quan đến các vấn đề quản lý phản ứng trong Windows của bạn Triển khai máy chủ.

Xem thêm : Dịch vụ cho thuê máy chủ tại Hà Nội và TP.HCM 

 1. Hybrid Cloud

Tính năng này tương thích với ứng dụng Server Core theo yêu cầu : là gói tính năng tùy chọn có thể được thêm vào cài đặt Windows Server 2019 Server Core.

Windows Server 2019

Các tính năng theo yêu cầu (FOD) là các gói tính năng của Windows có thể được thêm vào bất cứ lúc nào. Các tính năng phổ biến bao gồm các tài nguyên ngôn ngữ như nhận dạng chữ viết tay hoặc các tính năng khác như .NET Framework (.NetFx3).

Khi Windows 10 hoặc Windows Server cần một tính năng mới, nó có thể yêu cầu gói tính năng từ Windows Update. Tính năng ứng dụng này cải thiện đáng kể khả năng tương thích ứng dụng của tùy chọn cài đặt Windows Server Core bằng cách bao gồm một tập hợp con nhị phân và gói từ Windows Server với Desktop Experience, mà không cần thêm môi trường đồ họa Windows Server Desktop Experience.

 1. Những cải tiến trong lĩnh vực An ninh

Windows Server 2019

Bảo vệ mối đe dọa nâng cao Windows Defender (ATP)

Các cảm biến và hành động phản hồi nền tảng sâu của ATP phơi bày các cuộc tấn công cấp bộ nhớ và phản hồi bằng cách chặn các tệp độc hại và chấm dứt các quy trình độc hại.

Windows Defender ATP Miningit Guard là một bộ khả năng ngăn chặn xâm nhập máy chủ mới. Bốn thành phần của Windows Defender Miningit Guard được thiết kế để khóa thiết bị chống lại nhiều loại vectơ tấn công và chặn các hành vi thường được sử dụng trong các cuộc tấn công phần mềm độc hại.

Bảo mật với mạng được xác định bằng phần mềm (SDN)

Những cải tiến bảo mật này được tích hợp vào nền tảng SDN toàn diện được giới thiệu trong Windows Server 2016.

Chúng bao gồm:

 1. Mạng được mã hóa
 2. Kiểm tra tường lửa
 3. Mạng ảo tiên phong
 4. Đo sáng ra

Bảo vệ máy ảo cải tiến

–Hỗ trợ Linux:

Nếu bạn chạy các môi trường HĐH hỗn hợp, Windows Server 2019 hiện hỗ trợ chạy Ubuntu, Red Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise Server bên trong các máy ảo được bảo vệ

–Khắc phục sự cố Khắc phục sự cố Các máy ảo

được bảo vệ đã được thực hiện dễ dàng hơn bởi Chế độ phiên nâng cao VMConnect và PowerShell Direct . Các tính năng này không cần phải được cấu hình và chúng sẽ tự động khả dụng khi VM được bảo vệ được đặt trên máy chủ Hyper-V chạy Windows Server phiên bản 1803 trở lên.

HTTP / 2 cho một Web nhanh hơn và an toàn hơn

Cải thiện kết nối các kết nối để mang lại trải nghiệm duyệt mã hóa không bị gián đoạn và được mã hóa đúng cách.

Đàm phán bộ mật mã phía máy chủ của HTTP / 2 để tự động giảm thiểu các lỗi kết nối và dễ triển khai.

Đã thay đổi nhà cung cấp tắc nghẽn TCP mặc định của chúng tôi thành Khối để cung cấp cho bạn nhiều thông lượng hơn!

 1. Lưu trữ

Bản phát hành Windows Server này bổ sung các thay đổi và công nghệ lưu trữ sau đây.

Windows Server 2019

Quản lý lưu trữ với Trung tâm quản trị Windows

Dịch vụ di chuyển lưu trữ

Không gian lưu trữ trực tiếp (chỉ dành cho Windows Server 2019):

— Khử trùng lặp và nén cho khối lượng ReFS

— Hỗ trợ riêng cho bộ nhớ liên tục

— Khả năng phục hồi lồng nhau cho cơ sở hạ tầng siêu hội tụ hai nút ở rìa

— Một cụm hai máy chủ sử dụng ổ flash USB làm nhân chứng

— Trung tâm quản trị Windows

— Lịch sử hiệu suất

— Quy mô lên tới 4 PB mỗi cụm

— Chẵn lẻ tăng tốc gương nhanh gấp 2 lần

— Phát hiện độ trễ ổ đĩa

— Phân định thủ công việc phân bổ khối lượng để tăng khả năng chịu lỗi

Bản sao lưu trữ

Trình quản lý tài nguyên máy chủ tệp

Windows Server 2019 bao gồm khả năng ngăn dịch vụ Trình quản lý tài nguyên tệp máy chủ tạo nhật ký thay đổi (còn được gọi là nhật ký USN) trên tất cả các tập khi dịch vụ bắt đầu.

SMB

— SMB1 và ​​xóa xác thực khách

— Bảo mật và tương thích SMB2 / SMB3

Dữ liệu trùng lặp

— Dữ liệu trùng lặp hiện hỗ trợ ReFS

— API DataPort để tối ưu hóa xâm nhập / đi ra khối lượng trùng lặp

 1. Nền tảng ứng dụng

Các thùng chứa Linux trên Windows

Bây giờ có thể chạy các container dựa trên WindowsLinux trên cùng một máy chủ chứa, sử dụng cùng một trình nền docker.

Hỗ trợ xây dựng cho Kubernetes

Windows Server 2019 tiếp tục các cải tiến để tính toán, kết nối mạng và lưu trữ từ các bản phát hành kênh bán niên cần thiết để hỗ trợ Kubernetes trên Windows.

Cải tiến container

–Cải thiện danh tính tích hợp

–Khả năng tương thích ứng dụng tốt hơn

–Giảm kích thước và hiệu suất cao hơn

–Trải nghiệm quản lý bằng Windows Admin Center (xem trước)

Vận chuyển nền chậm trễ thấp

Vận chuyển nền chậm trễ thấp (LEDBAT) là nhà cung cấp kiểm soát tắc nghẽn mạng được tối ưu hóa độ trễ được thiết kế để tự động cung cấp băng thông cho người dùng và ứng dụng.

Cổng SDN hiệu suất cao

Điều này cải thiện đáng kể hiệu năng cho các kết nối IPsec và GRE

Hỗ trợ bộ nhớ liên tục cho máy ảo Hyper-V

Điều này có thể giúp giảm đáng kể độ trễ giao dịch cơ sở dữ liệu hoặc giảm thời gian phục hồi cho cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ có độ trễ thấp

Dịch vụ thời gian Windows

Cải thiện hiệu suất mạng cho khối lượng công việc ảo

Các tính năng mới bao gồm:

–Nhận liên kết phân đoạn trong vSwitch

–Dynamic Virtual Machine Multi-Queue (d.VMMQ)

 1. Các tính năng đã bị xóa trong Windows Server 2019

— Kinh doanh Quét, cũng được gọi là Quản lý quét phân tán (DSM)

— Dịch vụ tên lưu trữ Internet (iSNS)

— Các thành phần in – hiện là thành phần tùy chọn cho Cài đặt máy chủ

— Nhà môi giới kết nối máy tính từ xa và Máy chủ ảo hóa máy tính từ xa trong bản cài đặt Server Core.

— Những RDS vai trò không còn có sẵn để sử dụng trong cài đặt Server Core. Nếu bạn cần triển khai các vai trò này như là một phần của Cơ sở hạ tầng máy tính từ xa, bạn có thể cài đặt chúng trên Windows Server với Trải nghiệm trên nền tảng máy tính.

 1. Các tính năng không dùng nữa trong Windows Server 2019

Các tính năng không còn được phát triển bởi nhóm là:

–Ổ lưu trữ chính trong Hyper-V

–Bảng điều khiển quản lý Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM)

–Dịch vụ bảo vệ máy chủ Chế độ xác thực Active Directory

–Hỗ trợ API nén vi sai từ xa

–Dịch vụ OneSync

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TOÁN VIỄN THÔNG VIETTELCO

Dịch vụ thuê máy chủ Dịch vụ thuê cloud server
Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ Dịch vụ thuê tủ rack